Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Μία από τις πολλές προσφυγές κατά του ΤΑΙΠΕΔ έγινε και από τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ  ΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΩΝ
Εργαζομένων της  ΕΥΔΑΠ (τα στοιχεία και των 3 εργαζομένων είναι διαθέσιμα) ,

ΚΑΤΑ
Του ελληνικού δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και Πολιτισμού και Τουρισμού.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ
1. Της υπ’ αρ. 206/25.4.2012 (ΦΕΚ Β’ 1363/26-04-2012) Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων περί μεταφοράς στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του N. 3986/2011.
2. Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης.

 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την προσβαλλόμενη απόφαση μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην Aνώνυμη Eταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε» κατά πλήρη κυριότητα, οι 36.245.240 μετοχές της Εταιρείας Υδρεύσεως Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε  (Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε.) οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 34,033% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
Η ως άνω πράξη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, εκδόθηκε κατά παράβαση πλέγματος διατάξεων του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας.
ΙΙ. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η προσβαλλόμενη  δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 1363/26.4.2012 ΦΕΚ, Τεύχος Δεύτερο και εμείς λάβαμε γνώση αυτού προ τριών ημερών, ήτοι την 22/06/2012.
Κατά συνέπεια η παρούσα αίτηση ασκείται εντός της νόμιμης προθεσμίας των εξήντα  (60) ημερών.

ΙΙΙ. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Τυγχάνουμε όλοι Έλληνες πολίτες, εργαζόμενοι στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.».
Ενόψει των παραπάνω το έννομο συμφέρον μας για την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της πράξης αυτής συνίσταται στα εξής:
Ενόψει της πλήρους ιδιωτικοποίησης και της μεταβολής της νομικής φύσης της Εταιρίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε», βλάπτονται άμεσα από την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη τα εργασιακά συμφέροντα μας. Άπαντες είμαστε εργαζόμενοι, των οποίων τα εργασιακά συμφέροντα εξαρτώνται άμεσα από την προοπτική της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Συγκεκριμένα, η άμεση αλλαγή των κανονισμών εργασίας, με στόχο να περιοριστεί αισθητά το μισθολογικό κόστος, η κατάργηση των ωριμάνσεων, οι  περικοπές στην υπερωριακή απασχόληση, η διευκόλυνση της μεταφοράς προσωπικού και η απελευθέρωση των απολύσεων είναι απόλυτα συνδεδεμένες με την ιδιωτικοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε και αλλάζουν επί της ουσίας τα εργασιακά, ασφαλιστικά και οικονομικά μας συμφέροντα.
Η πλήρης ιδιωτικοποίηση της Εταιρίας, καθιστά επισφαλείς τις εργασιακές μας σχέσεις και αβέβαιο το οικονομικό μέλλον της Επιχείρησης, η οποία έχοντας ιδιώτες ως μοναδικούς μετόχους, επιδιώκει πλέον ως πρωταρχικό σκοπό το κέρδος, με τους σκοπούς δημόσιας ωφέλειας να έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Άλλωστε, δεν υπάρχουν παραδείγματα αποκρατικοποιήσεων που εισέφεραν βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
Με την προσβαλλόμενη πράξη ανακόπτεται η ανάπτυξη της επιχείρησης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ, αντιθέτως, είναι άμεσος  ο κίνδυνος περιορισμού των θέσεων εργασίας. Οι εργαζόμενοι έχουν - ανεξάρτητα από το συμφέρον της εταιρείας - δικό τους, αυτόνομο,    συμφέρον    να    μην   αποκλεισθεί   η επιχείρηση από   την   ανάπτυξη δραστηριοτήτων  σχετικών με τον σκοπό της (Βλ. την ΣΤΕ 3324/1995)
Με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της προσβαλλομένης πράξης μεταβιβάστηκαν και περιήλθαν χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα  36.245.240 μετοχές της  Εταιρείας Υδρεύσεως Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 34,033 % επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
Επίσης η μεταβίβαση χωρίς αντάλλαγμα του 34,033 % του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε., που ανήκει στο Δημόσιο,  στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε», συνιστά  πράξη που προσβάλει ευθέως το δημόσιο συμφέρον και την έννοια της κυριαρχίας, νομιμοποιούμαστε δε άπαντες στην άσκηση της παρούσας αίτησης και  συνεπώς έχουμε το απαιτούμενο έννομο συμφέρον για την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης.
Με τα δεδομένα αυτά, νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκούμε την υπό κρίση αίτηση ζητώντας την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, για παράβαση πλέγματος διατάξεων του  Συντάγματος και των νόμων, συγκεκριμένα δε για τους ακόλουθους νόμιμους και βάσιμους λόγους:
ΙV. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. Λόγω αντίθεσης στο άρθρο 43 παρ. 2, εδ.β’ του Συντάγματος (αντισυνταγματική εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικής πράξης αντί κανονιστικού προεδρικού διατάγματος)

 Η πρόβλεψη για τον δημόσιο χαρακτήρα της υπό κρίση εταιρείας αναφέρεται ρητά στο άρθρο 8 του  Ν. 2593/1998, ως εξής:
«.Η πρόβλεψη για τον δημόσιο χαρακτήρα των υπό κρίση εταιριών αναφέρθηκε ρητά από το άρθρο 1 παρ.10  του Ν. 2744/1999, ως εξής:
«Το Δημόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές ποσοστό έως 49% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.»
Στη συνέχεια, διάφορες προβλέψεις στα προγράμματα των μνημονίων και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος αναφέρονται σε περαιτέρω ιδιωτικοποίησή τους. Όμως, οι προβλέψεις αυτές έχουν χαρακτήρα απλώς πολιτικού προγράμματος και δεν έχουν νομικές συνέπειες. Αυτό κρίθηκε με την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας 668/2012 επί του πρώτου μνημονίου, ως  εξής (επί λέξει): «το Μνημόνιο δεν αναγνωρίζει αρμοδιότητες σε όργανα διεθνών οργανισμών ούτε θεσπίζει άλλους κανόνες δικαίου και δεν έχει άμεση εφαρμογή, αλλά, για να πραγματοποιηθούν οι εξαγγελλόμενες με αυτό πολιτικές, πρέπει να εκδοθούν σχετικές πράξεις από τα αρμόδια, κατά το Σύνταγμα, όργανα του Ελληνικού Κράτους (νόμοι ή κανονιστικές διοικητικές πράξεις κατ' εξουσιοδότηση νόμου».
Συνεπώς, ενόψει της ρητά διατυπωμένης βούλησης του νομοθέτη, για να απωλέσει το Δημόσιο τον έλεγχο του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της «.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε», απαιτείται ρητή πρόβλεψη τυπικού νόμου, εφόσον δεν υφίσταται ρητή και ειδική εξουσιοδότηση προς την διοίκηση για την κανονιστική ρύθμιση του θέματος.
Παρόμοια ειδική εξουσιοδότηση δεν υπάρχει. Αντιθέτως, με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν.  3871/2010, όπως ισχύει, προβλέφθηκαν τα εξής:
1. Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.) δύναται να αποφασίζει την αξιοποίηση, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβίβασης, περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του Ν. 3049/2002.
Περαιτέρω, με το Ν. 3986/2011 προβλέφθηκε ότι στο υπό κρίση Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα:  α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών από αυτές που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 του άρθρου 6Α Ν. 2362/1995 (Α` 247).
Επομένως, η δοθείσα γενική και αόριστη εξουσιοδότηση στην κανονιστικώς δρώσα διοίκηση να ρυθμίσει όπως η ίδια κρίνει χωρίς κανένα, έστω και γενικό, προσδιορισμό του αντικειμένου της ρύθμισης από κάποιο κανόνα δικαίου στο κείμενο του νόμου, δεν κείται απλώς πολύ πέραν του επιτρεπόμενου πεδίου μιας νομοθετικής εξουσιοδότησης, αλλά ουσιαστικά συνιστά πρόσκληση στην διοίκηση να νομοθετήσει πρωτογενώς.
Κατά συνέπεια, η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε από την διοίκηση κατά νόσφιση νομοθετικής εξουσίας, σε αντίθεση με τα άρθρα 26 και 43 παρ. 2 του Συντάγματος και πρέπει, για το λόγο αυτό, να ακυρωθεί.
Περαιτέρω, η νομοθετική εξουσιοδότηση βάσει της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλομένη είναι, σε κάθε περίπτωση, αντίθετη με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. β  του Συντάγματος, με την οποία παρέχεται στον κοινό νομοθέτη το δικαίωμα να μεταβιβάζει την αρμοδιότητά του προς θέσπιση κανόνων δικαίου στην εκτελεστική εξουσία, κατ’αρχήν προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο εδάφιο β’ της παρ. 2 του άρθρου 43 του Συντάγματος προβλέπονται οι όροι υπό τους οποίους και άλλα όργανα της διοίκησης, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, μπορούν να εκδίδουν κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικές πράξεις και τα όρια εντός των οποίων μπορεί να ασκείται η εξουσία αυτή, ως εξής: «…Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικά θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό..».
Συνεπώς, με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος μόνον κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να ορισθούν ως φορείς της κατ΄ εξουσιοδότηση ασκούμενης νομοθετικής αρμοδιότητος και άλλα πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα της Διοικήσεως εφόσον πρόκειται για ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό (βλ.ΣτΕ 1892/2010 Ολομ., ΣτΕ 3973/2009 Ολομ). Ως «ειδικότερα» θέματα, για τη ρύθμιση των οποίων επιτρέπεται η νομοθετική εξουσιοδότηση σε άλλα πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας όργανα της Διοικήσεως, νοούνται μερικότερες περιπτώσεις θεμάτων που ρυθμίζονται ήδη στον νόμο σε γενικό έστω, αλλά πάντως ορισμένο πλαίσιο (βλ. ΣτΕ Ολομ 1692/2010, Ολομ 125/2009, Ολομ 4025/1998), πράγμα που δεν συμβαίνει με την προσβαλλομένη.
Από τη φύση των ρυθμιζόμενων με την προσβαλλομένη θεμάτων είναι πρόδηλο ότι δεν πρόκειται περί θεμάτων με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό. Θα πρέπει εν προκειμένω να εξεταστεί εάν η νομοθετική εξουσιοδότηση βάσει της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη παρέχει τη δυνατότητα στη διοίκηση να ρυθμίσει ειδικά θέματα σε σχέση με τις διατάξεις που εισάγει ο νόμος, εντός του πλαισίου της εν λόγω συνταγματικής διάταξης.
Συνεπώς, ακόμη και εάν θεωρηθεί ότι είναι ανεκτή η παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης, και πάλι αυτή θα έπρεπε να δοθεί προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και όχι προς την κανονιστικά δρώσα διοίκηση, και, επομένως, η προσβαλλομένη πρέπει να ακυρωθεί.

2. Λόγω αντίθεσης με το άρθρο 106 παρ. 3 του Συντάγματος και του άρθρου 8 του ν. 3049/2002

Το άρθρο 106 παρ. 1 του Συντάγματος προβλέπει «την υποχρέωση του Κράτους να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα…». Επίσης το άρθρο 106 παρ. 3 του Συντάγματος προβλέπει «την αναγκαστική συμμετοχή (…) του Κράτους (…σε) επιχειρήσεις (… που) έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο
Σε εκτέλεση της συνταγματικής αυτής ρύθμισης, το άρθρο 8 Ν. 3049/2002 (ΦΕΚ Α΄ 212/10.9.2002) Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις προβλέπει σχετικά τα εξής:
«Επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος και   κοινής ωφέλειας - Ειδική Μετοχή
1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Aνάπτυξης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού:
α) καθορίζονται οι αποκρατικοποιούμενες επιχειρήσεις του Δημοσίου που παρέχουν υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος και κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με την άμυνα και ασφάλεια της χώρας, τη δημόσια υγεία, την ενέργεια, τις μεταφορές και επικοινωνίες, τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών, την εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγών πηγών της χώρας, για τις οποίες απαιτείται η συναίνεση του Δημοσίου στη λήψη ορισμένων στρατηγικής σημασίας αποφάσεων,
β) περιγράφεται το προστατευόμενο κάθε φορά αγαθό και εξειδικεύονται οι στρατηγικής σημασίας αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται η συναίνεση του Δημοσίου,
γ) καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα παρέχεται η συναίνεση του Δημοσίου. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με κριτήρια σαφή και αντικειμενικά, ικανά να επιτύχουν τον επιδιωκόμενο σκοπό, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος και θα εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις.»
Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε» σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 4 του Νόμου 2744/1999, «δραστηριοποιείται στους τομείς της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, στη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση των προς τους σκοπούς αυτούς αποδιδόμενων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων (πλην των τοξικών) και την επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχετεύσεως.
Περαιτέρω η χρησιμοποίηση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης παραλλήλως και για άλλους σκοπούς, όπως είναι η ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών δραστηριοτήτων, κατ` εξαίρεση των απαγορεύσεων της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 2744/1999 και υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζεται η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος."
Ενόψει των ανωτέρω, η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.», λόγω της στρατηγικής της σημασίας για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και τη δημόσια υγεία του κοινωνικού συνόλου , δεν είναι επιτρπτό να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως, σύμφωνα με τις ανωτέρω συνταγματικές επιταγές. Σε κάθε περίπτωση, η μη έκδοση της προβλεπόμενης κατά το άρθρο 8 του Ν. 3049/2002  ΚΥΑ πριν από την ιδιωτικοποίηση της, συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου, που άγει στην ακύρωση της προσβαλλομένης.

3. Λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου (παραβίαση του άρθρου 29 Α Ν. 1558/1985)

Κατά το άρθρο 29 Α του ν. 1558/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει προβλεφθεί ως ουσιώδης τύπος για κάθε  κανονιστική πράξη η αναγραφή στο προοίμιό της του μεγέθους της δαπάνης που η θέσπισή της συνεπάγεται, επί ποινή ακυρότητάς της, εκτός εάν προδήλως δεν συνεπάγεται η εν λόγω πράξη οικονομική επιβάρυνση (βλ. σχετικά ΣτΕ (Ολομέλεια) 3217-8/2003, πρβλ. ΣτΕ 1770/2011, 216/2011).
Στο προοίμιο της παρούσας προβλέπεται ότι από την έκδοσή της δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Όμως, με το άρθρο 23 παρ.2 Ν.3965/2011 προβλέφθηκε ότι τα έσοδα από την αποκρατικοποίηση και αξιοποίηση των επιχειρήσεων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων των εταίρων των οποίων οι μετοχές μεταβιβάζονται στο Ταμείο προορίζονται αποκλειστικά για τη μείωση του δημόσιου χρέους. Συνεπώς, δεδομένου ότι το δημόσιο θα στερηθεί πλήρως τα έσοδα που απεκόμιζε από την ένδικη εταιρία, ως βασικός μέτοχος, προκύπτει απώλεια εσόδων και, επομένως, δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό και η προσβαλλομένη, κρίνοντας διαφορετικά, κατέστη ακυρωτέα.
4. Παράβαση των συνταγματικών επιταγών των άρθρων 1 παρ. 2,  24 παρ.1 και 25 παρ.2.
Το Ελληνικό Κράτος, για να είναι κυρίαρχο, πρέπει να διαθέτει την αναγκαία εδαφική επικράτεια, η οποία κατά την πάγια συνταγματική θεωρία αποτελεί συστατικό στοιχείο  αυτού και επί της οποίας ασκεί ανά πάσα στιγμή κυρίαρχη εξουσία. Η επικράτεια αυτή αποτελεί τον μόνιμο πυρήνα του κράτους και πρέπει να παραμένει ανέπαφη.
Για να είναι βιώσιμο το Ελληνικό Κράτος πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο των ουσιωδών στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας, ώστε αυτά να μεταβιβάζονται ακέραια στις επόμενες γενιές.
Ο χαρακτήρας του ελληνικού κράτους, ως κοινωνικού κράτους δικαίου, δημιουργεί σε αυτό τη συνταγματική υποχρέωση να εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες την παροχή όλων εκείνων των δημόσιων υπηρεσιών που προσιδιάζουν σε  ένα σύγχρονο κράτος και δη κατά τρόπο ασφαλή, συνεχή και φθηνό.
Κατά συνέπεια προκύπτει αβίαστα ότι δημόσιες επιχειρήσεις, ακίνητα και εγκαταστάσεις, που συνδέονται με τους σκοπούς της κυριαρχίας και της βιωσιμότητας δεν είναι δυνατόν να εξέλθουν της κυριαρχικής εξουσίας του Κράτους.
Η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε» στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε» , εταιρεία με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, χωρίς αντάλλαγμα, γίνεται κατά παράβαση των άνω συνταγματικών επιταγών, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις άνω επιταγές, είναι ανεπίδεκτη μεταβίβασης.
Περαιτέρω, στην υπό κρίση περίπτωση μεταβιβάζεται ποσοστό  (34,033 %) των μετοχών της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.», οι οποίες αντιστοιχούν κατά τμήμα τους στην εκμετάλλευση της χρήσης του νερού κατά προτεραιότητα.
Κοινόχρηστα ή κοινής χρήσης είναι τα πράγματα τα οποία το δίκαιο θέτει στην άμεση διάθεση του κοινού γενικά για χρήση σύμφωνα με τον προορισμό τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 967 ΑΚ, ως πράγματα κοινής χρήσεως αναφέρονται «ιδία τα ελευθέρως και αενάως ρέοντα ύδατα, οι οδοί και οι πλατείες, ο αιγιαλός, οι λιμένες και οι όρμοι, οι όχθες πλευσίμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους»
Όλα τα άνω που ενδεικτικά απαριθμούνται συνιστούν και συγκροτούν το εθνικό κεφάλαιο της χώρας, επί του οποίου ασκείται η κυριαρχική εξουσία του Κράτους.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 174 ΑΚ «Απαγορεύεται η μεταβίβαση πράγματος εκτός συναλλαγής. Κατά συνέπεια σχετική δικαιοπραξία μεταβιβάσεως είναι από την αρχή άκυρη»
Επομένως η προσβαλλόμενη πράξη αντιτίθεται στις συνταγματικές επιταγές και το βασικά αναπαλλοτρίωτο των δημόσιων κοινόχρηστων πραγμάτων, η οποία επιτάσσεται από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.2, 24, παρ.2 και 25 παρ.2 Σ.
Με την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε» με σκοπό περαιτέρω εκποίηση αυτής σε ιδιώτες, αίρεται η δημόσια ωφέλεια, η οποία αφορά στον κυριαρχικό έλεγχο του κράτους επί του πρώτου αγαθού της χώρας των υδάτων και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτό.
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε» ιδρύθηκε σύμφωνα με το Ν. 3986/2011 και προσκρούσει σε βασικές συνταγματικές αρχές και ιδίως στα άρθρα 1 παρ.2,  5 παρ. 1, άρθρο 25 παρ.1 Σ.
Η ίδρυση  και οι αρμοδιότητες που παρέχει ο νόμος στο άνω ταμείο, στο όνομα της εξόφλησης του δημόσιου χρέους, δεν μπορεί να αναιρούν βασικές διατάξεις του Σ.
Όπως προκύπτει από το κείμενο του Νόμου οι αρμοδιότητες του ταμείου εκτείνονται όχι μόνο στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, αλλά και στα ακίνητα που ανήκουν στην εν στενή έννοια δημόσια κτήση και δη αποτελούν, όπως στην προκειμένη περίπτωση, ουσιώδη στοιχεία του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας. Τα ακίνητα αυτά υπάγονται, έκαστο ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, σε αυστηρούς περιορισμούς διαχειρίσεως και χρήσεως και είναι ανεπίδεκτα εκποιήσεως ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο απαλλοτριώσεως, επιτρέπεται δε μόνο εξαιρετικώς ήπια διαχείριση αυτών, ώστε να εκπληρώνουν το φυσικό προορισμό τους.
Με τα δεδομένα αυτό το Ταμείο, οσάκις κινεί τη διαδικασία εκποίησης των ακινήτων αυτών, διαχειρίζεται δημόσια αγαθά προορισμένα από τη φύση τους να εξυπηρετούν τους θεμελιώδεις δημόσιους σκοπούς και όχι το δημόσιο χρέος.
Κατά συνέπεια το Ταμείο ενεργεί σε κάθε περίπτωση ως φορέας δημόσιας εξουσίας, γεγονός που αποδίδει στις πράξεις του εκτελεστό χαρακτήρα..
 Η αποξένωση του Δημοσίου από το αγαθό της ύδρευσης και της αποχέτευσης, το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος θα μειώσει δραματικά για πάντα τα δημόσια έσοδα, ενώ η πώληση τους από μια κερδοσκοπική εταιρεία σε συνθήκες κρίσης και με πτώση της τιμής των μετοχών, θα συμβάλει δυσανάλογα στη μείωση του δημόσιου χρέους.
Ταυτόχρονα η παράκαμψη βασικών προστατευτικών διατάξεων του άρθρου 24 του Σ, με την προστασία των αιγιαλών και των παραλιών, για λόγους ανάπτυξης, παραβιάζει συνολικά το Συνταγματικό πλαίσιο
Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη και βάσιμη, ασκείται δε εμπρόθεσμα.     

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και για όσους νομίμως προστεθούν
ΜΕ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ
- Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση μας.
- Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη  καθώς και κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της Διοίκησης, προγενέστερη ή μεταγενέστερη.
- Να καταδικαστεί το Δημόσιο στη δικαστική μας δαπάνη.. 
Αντίκλητό μας διορίζουμε τον δικηγόρο Αθηνών Βασίλη Παπαστεργίου, Χαρ. Τρικούπη 120, τηλ. 210-3634400
Αθήνα, 25.06.2012
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα »

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Οι εργαζόμενοι σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, κατά της πώλησης των υποδομών του νερού.

Κατάληψη πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ στα κεντρικά της γραφεία στην Εγνατία καλώντας την κυβέρνηση να πάρει επίσημα θέση στο φλέγον θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Σήμερα η διοίκηση της ΕΥΑΘ πραγματοποιεί την ετήσια της Γενικής Συνέλευση των μετόχων όχι στον καθιερωμένο χώρο του Χρηματιστηρίου Θεσσαλονίκης αλλά στο ξενοδοχείο Hyatt. Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι η κίνηση αυτή δημιουργεί υποψίες για το τι αποφάσεις θα ληφθούν πίσω από κλειστές πόρτες, μιας και αυτή τη φορά οι ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε τα όργανα τους αλλά ούτε οι εκπρόσωποι τους έχουν προσκληθεί.

Όπως αναφέρει επιπλέον η ανακοίνωσή των σωματείου των εργαζομένων ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της πόλης τάσσεται κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, πράγμα που καταγράφεται σε δημοσκοπήσεις εφημερίδων, ηλεκτρονικών ιστοσελίδων αλλά και του ΤΑΙΠΕΔ, η κυβέρνηση δεν δεν έχει πάρει επίσημα θέση στο φλέγον αυτό θέμα.

Καλούν έτσι την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, ΝΔ να τοποθετηθούν επίσημα για το ποια είναι η θέση τους για το παγκοσμίως αποτυχημένο μοντέλο της ιδιωτικοποίησης των εταιρειών ύδρευσης – αποχέτευσης και το μέλλον της ΕΥΑΘ ΑΕ και φωνάζουν με όλη τους τη δύναμη ότι το «νερό είναι η ζωή και όχι εμπόρευμα».

Ο πρόεδρος του σωματείου της ΕΥΑΘ Κ. Μαριόγλου μιλώντας στο alterthess.gr τόνισε ότι ως εργαζόμενοι αλλά και πολίτες "εξακολουθούμε να είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση του νερού και θα συνεχίσουμε  να αγωνιζόμαστε για αυτό". "Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει υπόψη της ότι πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα στρέφονται από το ιδιωτικό μοντέλο στο δημοτικό. Το Παρίσι επαναδημοτικοποίησε το νερό του και στην ίδια κατεύθυνση κινείται το Βερολίνο.” πρόσθεσε ο κ. Μαριόγλου θέτοντας παράλληλα  το ερώτημα “ποιο επιχείρημα έχουν να προβάλλουν οι κκ. Ολάντ και Μέρκελ; Θα αξιοποιήσουν αυτό το τεραστίου διαμετρήματος όπλο τα τρία κόμματα της κυβέρνησης;” Τέλος σημείωσε ότι υπάρχει έντονη βούληση από τους πολίτες να αναλάβουν την διαχείριση του νερού.

Ο Γ. Μιτόνας, εργαζόμενος στην ΕΥΑΘ επεσήμανε το γεγονός ότι η ΕΥΑΘ έχει ανακοινώσει κέρδη πάνω από 50% τον τελευταίο χρόνο και παρά την οικονομική κρίση. “Η ΕΥΑΘ είναι μονοπώλιο, είναι κερδοφόρα και κάποιοι σκέφτονται να την πουλήσουν” συμπλήρωσε .

Ο ίδιος ανέφερε, τέλος, ότι  η ΕΥΑΘ λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό και παρά το γεγονός ότι έχει διπλασιαστεί ο φόρτος της δουλειάς. Συγκεκριμένα η ΕΥΑΘ διαθέτει αυτήν την στιγμή μόνο 9-10 υδραυλικούς και 5 ηλεκτρολόγους. Ο Γ. Μιτόνας εξέφρασε το αίτημα όλων των εργαζομένων να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό της πόλης και κάλεσε την κυβέρνηση να κάνει άμεσα προσλήψεις σε μια πόλη που πνίγεται από την ανεργία. Να σημειωθεί τέλος ότι οι εργαζόμενοι στην ΕΥΑΘ έχουν υποστεί 35% μείωση του μισθού τους σε σχέση με το 2009.

Την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον αγώνα των εργαζομένων να μην ιδιωτικοποιηθεί η ΕΥΑΘ εξέφρασε ο γραμματέας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Α` Θεσσαλονίκης Ν. Σαμανίδης. "Καταγγέλουμε τις όποιες υπόγεις προσπάθειες έγιναν την προεκλογική περίοδο προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης του νερού της πόλης" και κάλεσε τη νέα κυβέρνηση να μην ξεπουλήσει το δημόσιο πλούτο.
Διαβάστε περισσότερα »

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Προσφυγές στο ΣτΕ για τις αποκρατικοποιήσεις

Προσφυγές στο ΣτΕ για τις αποκρατικοποιήσεις

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012, 19:12 

Μάχη κατά των αποκρατικοποιήσεων αναμένεται να δώσουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας εργαζόμενοι και συνδικαλιστικοί φορείς που αντιτίθενται στη μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων των ΔΕΚΟ στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου».

Με σειρά προσφυγών που κατατέθηκαν αμφισβητείται ευθέως η νομιμότητα της απόφασης που έλαβε στις 25/4/2012, η Διϋπουργική επιτροπή αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων για τη μεταβίβαση στο συγκεκριμένο ταμείο των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τις προσφυγές υπογράφουν η Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ, ο Σύνδεσμος Εποπτών και Αρχιεργατών ΟΛΠ, η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η ΛΑΡΚΟ, εργαζόμενοι και συνδικαλιστές από την ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, ΟΛΘ, ΕΛΠΕ, ΕΥΑΘ, Αγροτική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, καθώς και κάτοικοι των Δήμων Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Παλαιού Φαλήρου και Χαλανδρίου.

Ζητούν να ακυρωθεί η επίμαχη απόφαση ως αντισυνταγματική καιπαράνομη αφού, όπως αναφέρουν, πέραν των τυπικών λόγων νομιμότητας(έπρεπε η έκδοσή της να γίνει με προεδρικό διάταγμα, παραβιάζεται το άρθρο 106 του Συντάγματος, καθώς οι επίμαχες επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, έχουν ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, όπως επίσης έχουν κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

Μάλιστα, υπογραμμίζουν στις προσφυγές τους, ότι οι επίμαχες ΔΕΚΟ, λόγω της στρατηγικής σημασίας τους για την εθνική οικονομία και την γενικότερη λειτουργία της χώρας και της κοινωνίας, δεν είναι δυνατό να αποκρατικοποιηθούν και να ιδιωτικοποιηθούν πλήρως, σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Eπιμέλεια: Μαριάννα Μαρμαρά 

Διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

Κώδικας του Νερού (Codigo de Aguas).


Όλα τα νερά της Χιλής εκτός από τη θάλασσα, έχουν «κοπεί» σε μερίδια που ονομάζονται «δικαιώματα νερού». Τα «δικαιώματα νερού» είναι τίτλοι ιδιοκτησίας ισόβιοι, ξέχωροι από τη γη και έχουν εμπορική αξία, όπως ακριβώς ένα σπίτι, ή ένα κτήμα. Μπορείς να το νοικιάσεις, να το χρησιμοποιήσεις, ή να το κρατήσεις χωρίς να το κάνεις τίποτα περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή, για να το πουλήσεις ακριβά.

Στη χώρα, που θεωρείται πρωτοπόρος στις εφαρμογές του νεοφιλελευθερισμού και των ιδιωτικοποιήσεων, όλα τα νερά πωλούνται. Ποτάμια, λίμνες και υπόγεια ύδατα καταλήγουν σε ιδιώτες, σε επιχειρήσεις και κερδοσκόπους που θεωρούν το νερό επένδυση με σκοπό το κέρδος. Στη Χιλή το νερό δεν θεωρείται πια αναφαίρετο δικαίωμα, αλλά εμπορεύσιμο προϊόν. Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει, πως αν είσαι αγρότης δεν μπορείς να ποτίσεις το χωράφι σου ακόμα και αν αυτό βρίσκεται στις όχθες του ποταμού διότι το ποτάμι μπορεί να ανήκει σε άλλους. Αντιστοίχως, δεν μπορείς να πάρεις νερό αν δεν έχεις «δικαίωμα» και συλλαμβάνεσαι αν πιαστείς επ' αυτοφώρω.
 
Όλα ξεκίνησαν το 1981, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Πινοσέτ όταν δημιουργήθηκε ο Κώδικας του Νερού (Codigo de Aguas), ένα πακέτο νόμων οι οποίοι θεμελιώνουν ότι το νερό δεν είναι δημόσιο αγαθό, αλλά ιδιωτικό προϊόν.
[Αναδημοσίευση από katohika.gr]
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

 Δείτε το video 1

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΖΩΗ  - Τα «δικαιώματα νερού»

 Δείτε το video 2

Η αγορά νερού της Χιλής 

 ==========

Δικαίωματα νερού: όταν το νόμιμο είναι ανήθικο

Το 1981, η χούντα του δικτάτορα Πινοσέτ νομοθέτησε τον «κώδικα νερού» και σύμφωνα με αυτόν η Χιλή σήμερα είναι ίσως η μόνη χώρα στον κόσμο που το εθνικό της νερό (σε λίμνες, ποτάμια, γεωτρήσεις κλπ) είναι 100% ιδιωτικό. Σύμφωνα με τον «κώδικα νερού», τα δικαιώματα νερού μπορούν να πωλούνται από τους γαιοκτήμονες σε μεσάζοντες ή ακόμα και απ’ευθείας σε μεταλλευτικές εταιρείες. Και έτσι έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους αγγελίες για πώληση νερού όπως αυτή που είδαμε στην εκπομπή «Εξάντας» της ΝΕΤ (16.12.09)
Πωλούνται δικαιώματα νερού, ισόβια στον ποταμό Τολτέν
Τοποθεσία: 1 χιλιόμετρο από την Βιγιαρίκα, Χιλή
Ποσότητα: 3.000 λίτρα το δευτερόλεπτο
Τύπος: Για κατανάλωση
Τιμή: 634.000 Ευρώ

Δημοσιευμένη διαφήμιση σε ΜΜΕ της Χιλής
Έχει ανθίσει ένα εμπόριο νερού: φτωχοί αγρότες και Ινδιάνοι πωλούν το νερό της περιοχής τους για λίγες χιλιάδες δολλάρια. Η συνέχεια όμως είναι τραγική: η κακοδιαχείριση του νερού (από τους αγοραστές και τις μεγάλες βιομηχανίες της χώρας) οδηγεί σε εκτεταμένη ερημοποίηση. Έτσι, οι αγρότες που πούλησαν το νερό τους, σε λίγα χρόνια δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και είναι αναγκασμένοι να μεταναστεύσουν στις πόλεις. Ενώ στη χώρα μας, η πρόσβαση σε καθαρό και πόσιμο νερό είναι συνταγματικό μας δικαίωμα και το κόστος του στην Αθήνα είναι περίπου €2,70/m3, στην Χιλή το νερό είναι ιδιωτικό και το κόστος του είναι περίπου €2,60/m3. Συνυπολογίζοντας όμως το μέσο μηνιαίο μισθό στη Χιλή (€215), τότε είναι απτό το πρόβλημα πρόσβασης σε πόσιμο νερό που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κάτοικοι εκεί. Πρόβλημα που έχει τα γεννεσιουργά του αίτια στον «κώδικα νερού».
Στη Χιλή, η πιο μεγάλη εταιρεία εξόρυξης χαλκού σε παγκόσμια κλίμακα είναι η Codelco με παραγωγή 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, με έσοδα $11.οοο ανά λεπτό της ώρας και με ετήσια παραγωγή 380.000 τόνων χαλκού. Παράλληλα, όμως η εν λόγω εταιρεία είναι ίσως και η πιο υδροβόρα εταιρεία της χώρας : καταναλώνει 1.900 λίτρα νερού ανά δευτερόλεπτο! Με άλλα λόγια, σε μια μέρα η Codelco χρησιμοποιεί για την εξόρυξη χαλκού τόσο νερό όσο καταναλώνουν σε μια μέρα 432.000 Αμερικανοί πολίτες. Το μεταλλείο χαλκού Chuquicamata είναι το πιο διάσημο, χαϊδευτικά “El Chuqui” (αν μπορούμε να μιλήσουμε χαϊδευτικά γι’αυτό το θηρίο με βάθος 1km)!
Πρόκειται για ένα ανοικτό μεταλλείο εξόρυξης παρόμοιο με τα ανοικτά μεταλλεία εξόρυξης μαλακών και σκληρών μεταλλευμάτων της Ελλάδας. Ουσιαστική αποκατάσταση του τοπίου δεν μπορεί να γίνει. Παράλληλα, τα απόβλητα του μεταλλείου Chuquicamata  ρυπαίνουν ανεπανόρθωτα τον ποταμό Loa. Συνεπώς, δεν είναι περίεργο ότι το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού στο Chuquicamata έχει αρχίσει να απασχολεί και την Ακαδημαϊκή κοινότητα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σήμερα, είναι γνωστό ότι οι εκεί μεταλλευτικές δραστηριότητες, εκτός από τραγικά υδροβόρες, επιμολύνουν με βαρέα μέταλλα τον υδροφόρο ορίζοντα.
Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα του Καθηγητή R. Cidu του Πανεπιστημίου του Κάλιαρι, τα επίπεδα αρσενικού στον ποταμό Loa είναι μέχρι και 300 φορές υψηλότερα από τα επίπεδα που ορίζει ο Π.Ο.Υ. για το πόσιμο νερό. Η μελέτη αυτή έχει δημοσιευθεί στην επιστημονική επιθεώρηση Applied Geochemistry το 2003 (τόμος 18, σελ. 1399-1416) και «φωτογραφίζει» ως έναν από τους ρυπαντές τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην περιοχή.
Συνεπώς, το νερό μειώνεται και η ποιότητά του υποβαθμίζεται. Η λειψυδρία είναι πλέον ορατή. Για να αποφευχθεί αυτό το σενάριο δίψας, η αφαλάτωση του Ειρηνικού ωκεανού είναι πλέον η μόνη λύση. Σε επίπεδο θαλάσσης παράγεται πόσιμο νερό αλλά με ακριβή τεχνολογία. Το κόστος άντλησής του στα επίπεδα των ορυχείων είναι ασύμφορο και έτσι αυτό το ακριβό νερό διοχετεύεται στις πόλεις. Παράλληλα, οι μεταλλευτικές εταιρείες συνεχίζουν την υδροβόρα εξορυκτική τους πρακτική σε ανοικτά μεταλλεία. Με αποτέλεσμα, σήμερα η περιοχή Quillagua της Χιλής να είναι πλέον το πιο ξηρό μέρος του πλανήτη μας σύμφωνα με τους New York Times.
Για να έχουν όλοι οι κάτοικοι πρόσβαση σε πόσιμο νερό, το Ανώτατο Δικαστήριο της Χιλής πήρε μια σημαντική απόφαση στα τέλη Νοεμβρίου του 2009. Σύμφωνα με την Santiago Times, το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ότι οι κάτοικοι των περιοχών Chusmiza  και Usmagama έχουν δικαίωμα σε παροχή νερού 9 λίτρων ανά δευτερόλεπτο. Αυτή η δικαστική απόφαση ήταν εναντίον της εταιρείας εμφιάλωσης Agua Mineral Chusmiza που επιθυμούσε πρόσβαση σε όλο το υδατικό δυναμικό της περιοχής.
Το παράδειγμα των μεταλλείων χαλκού της Χιλής και η πρόσβαση σε πόσιμο νερό των κατοίκων της αποτελεί ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Το σύστημα της Χιλής δεν είναι βιώσιμο, γιατί προάγει την κερδοσκοπία, θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον και οδηγεί νομοτελειακά σε «πόλεμο» για το νερό! Η Αυστραλία και οι δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρόμοια συστήματα, που όμως περιέχουν αυστηρότερους όρους προστασίας του περιβάλλοντος και επίλυσης των συγκρούσεων για το νερό από τη Χιλή. Η έλλειψη του νερού είναι σημαντικό πρόβλημα για την οικονομική ανάπτυξη της Χιλής μέσω των φυσικών πόρων όπως ο χαλκός, τα φρούτα και τα ψάρια, πόροι που όλοι απαιτούν τεράστιες ποσότητες νερού σε μια χώρα που έχει ελάχιστο.

Μερικά σχόλια και διορθώσεις.

1. Δεν υπάρχει τέτοιο μεταλλείο στην Ελλάδα, ούτε σε μέγεθος, ούτε σε είδος μεταλλεύματος. Κοιτάσματα χαλκού έχουμε αλλά δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Οχι γιατί το chucuicamata είναι προς αποφυγή…
2. Δεν υπάρχουν σκληρά και μαλακά μεταλλεύματα. Ατυχία στη μετάφραση. Υπάρχουν ορυκτά μεταλλεύματα, βιομηχανικά ορυκτά, ενεργειακά, αδρανή και μάρμαρα. Μάλλον τα μπερδέψατε με γνωστά πρώην φαρμακευτικά σκευάσματα…
3. Για το τι μπορεί ή δε μπορεί να γίνει με την αποκατάσταση τοπίου ένα ταξιδάκι στη Μήλο σας το προτείνω ανεπιφύλακτα.
4. Το άρθρο που αναφέρετε ποσώς μιλάει για ρύπανση του ποταμού από το μεταλλείο αν και καλό θα ήταν να το ανεβάσετε ολόκληρο μια και δεν είμαστε όλοι συνδρομητές της Science Direct. Δύο μικρά αποσπάσματα από την περίληψη όμως αρκούν: “mainly fed by the El Tatio geothermal waters that are very rich in As”
“The main As source in the Rio Loa basin is considered to be natural”. Οι ανθρωπογενείς μεταλλευτικές δραστηριότητες θεωρούνται από τους συγγραφείς δευτερεύουσες πηγές ρύπανσης.
5. Τα 1900 λ/δ ε= 1900χ 60χ 60χ 24χ 365 = 60 εκατ κυβικά / έτος είναι εξωφρενική κατανάλωση πραγματικά. Τα δικά μου στοιχεία λένε μέχρι και 70000 κυβικά/ημ = 25 εκατ κυβικά / έτος που κι αυτό δεν είναι και λίγο. Είναι 8 κυβικά ανά τόννο μεταλλεύματος. Είναι γεγονός ότι στη λατινική Αμερική τα μεταλλεία δεν μπορούν να δουλέψουν στην πλήρη δυναμικότητά τους λόγω της έλλειψης αρκετού νερού για την εν υγρώ επεξεργασία του μεταλλεύματος (κυρίως λειοτρίβηση).
6. Για μια πιο καθαρή εικόνα του τι συμβαίνει εκεί διαβάστε κι αυτό
http://www.imwa.info/docs/imwa_2008/IMWA2008_134_Roetting.pdf

[το παρπάνω άρθρο θα δημοσιευθεί στο Real Planet της Real News]
————————–
Του Γιάννη Ζαμπετάκη
izabet@chem.uoa.gr
www.zabetakis.net
http://environmentfood.blogspot.com/

Eπίκουρος Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Lead Auditor (HACCP, ISO), Tμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διαβάστε περισσότερα »

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

ΤΟ ΑΙΩΝΟΒΙΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

 
Αιώνες τώρα, οι κάτοικοι των Σπάτων κάθε χρόνο τέτοια εποχή διοργανώνουν τον εορτασμό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Πολιούχους της πόλης των Σπάτων, που διαρκεί τρεις ημέρες 28, 29 και 30 Ιουνίου. Ο εορτασμός κορυφώνεται με την προετοιμασία του στιφάδου, η ποσότητα του κρέατος που μαγειρεύεται ξεπερνά τους 5 τόνους! 

Οι κάτοικοι των Σπάτων, έχουν ιερή υποχρέωση να τηρήσουν το έθιμο, οι ετοιμασίες ξεκινάνε από τα τέλη Μαΐου όταν η επιτροπή του πανηγυριού φροντίζει για τη συγκέντρωση των χρημάτων, για να αγοραστεί το κρέας και τα υλικά που θα χρειαστούν. 
Ο εορτασμός παίρνει πάνδημο χαρακτήρα και αποτελεί ένα από τα λίγα αυθεντικά πανηγύρια, που παραμένουν ακόμα και σήμερα ζωντανά και αναλλοίωτα στην Αττική. Την παραμονή της γιορτής οι γυναίκες της πόλης μαζεύονται εκεί που θα στηθούν τα καζάνια, και καθαρίζουν τα κρεμμύδια. 
Στη συνέχεια αφήνουν τα καθαρισμένα κρεμμύδια σε δεξαμενές με νερό και αναλαμβάνουν οι άντρες. Από το πρωί οργανώνουν τις δουλειές μεταξύ τους και έτσι άλλοι ετοιμάζουν τα ξύλα για τις φωτιές, άλλοι κουβαλάνε τα 70 άδεια καζάνια και όλοι μαζί σιγά σιγά τα γεμίζουν. 
Το άναμμα της φωτιάς γίνεται τελετουργικά από τον Μητροπολίτη με λαμπάδα που μεταφέρεται μετά τον αρχιερατικό εσπερινό από το Ναό του Αγίου Πέτρου. Τη διαδικασία της παρασκευής του στιφάδου επιβλέπει ο έμπειρος αρχιμάγειρας, που φροντίζει ώστε το φαγητό να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος της λειτουργίας της επόμενης ημέρας. 

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας κάποια οικογένεια κυνηγημένη από τον Τούρκο, έταξε στον Άγιο μια αγελάδα για να σωθεί. Ο Άγιος προστάτεψε την οικογένεια και το τάμα εκπληρώνεται ανελλιπώς μέχρι τις μέρες μας.

Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, ο Δήμαρχος δεν οργάνωσε το πανηγύρι καθώς οι νέοι του χωριού ήταν μακριά στο μέτωπο. Λίγες ημέρες μετά, όταν δούλευε στ’ αμπέλι του, ένα τεράστιο φίδι τυλίχτηκε γύρω του και τον σκότωσε.


Οι γυναίκες των Σπάτων κατά την προετοιμασία του Στιφάδου, αν και καθαρίζουν τόνους κρεμμύδια δε δακρύζουν.


Τα μοσχάρια που προορίζονταν για θυσία σφαγή και ξέφευγαν από τους χωρικούς, επέστρεφαν μοναχά τους στο χώρο της σφαγής καθώς τα ζώα ήταν ταγμένα στον Άγιο.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ


Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΔΑΠ - Εκλογές Συλλόγου Μηχανικών στις 26 & 27 Ιουνίου.

«ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»


Παρασκευή  21 Ιουνίου 2012

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε και ΤΕ  ΕΥΔΑΠ,

Στο πολιτικό σκηνικό που εξελίσσεται γύρω μας η ΕΥΔΑΠ αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη δυσκολία  από την ίδρυσή της. Ο Σύλλογος Μηχανικών στο πλαίσιο ανάδειξης του νέου Δ.Σ πρέπει, αφήνοντας πίσω του κομματικές γραμμές  και αντίστοιχες πολιτικές, να συνεχίσει να πρωτοστατεί στους αγώνες για το κοινωνικό χαρακτήρα της Εταιρείας που  διαχειρίζεται το υπέρτατο αγαθό της ζωής το νερό. Στόχος μας είναι η συσπείρωση των  συναδέλφων  και η  λειτουργία του Συλλόγου ως ισχυρού συνδικαλιστικού οργάνου, πάνω και πέρα από προσωπικά συμφέροντα και στενές κομματικές ταυτότητες.

Βασικές κατευθύνσεις της «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» είναι:

  •  Η ανάδειξη της πραγματικής θέσης των μηχανικών στην ΕΥΔΑΠ, η πλειοψηφία των οποίων δεν ανήκει στους προνομιούχους εργαζομένους, όπως πολλοί εντός και εκτός εταιρείας ισχυρίζονται.

·         Η διαρκής παρέμβαση για να δώσουμε μαζί ένα έντιμο και δύσκολο αγώνα, να δημιουργήσουμε ένα νέο ρεύμα συνδικαλισμού μέσα στο Σύλλογο, για να προασπίσουμε τα βασικά εργασιακά μας θέματα, να αντισταθούμε σε παραπέρα μειώσεις των μισθών μας, να υπερασπιστούμε όλες τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και να διατηρήσουμε  τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ.

·         Ο κοινός αγώνας, η συνένωση όλων των δυνάμεων του Συλλόγου, η ομαδική λειτουργία και η συνεχής  εκπροσώπηση και στήριξη των εργαζομένων.


Το ψηφοδέλτιο της  «ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» παρά το γεγονός ότι αυτοπαρουσιάζεται στις ανακοινώσεις της  ως  ανεξάρτητο, εν τούτοις εκπροσωπεί την επίσημη ΔΑΚΕ – ΕΥΔΑΠ αφού  ο συνδυασμός που  κατατέθηκε στην εφορευτική επιτροπή υπογράφεται από τον πρόεδρο της  ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ.
Γεννάται λοιπόν το ερώτημα, πόσο ανεξάρτητο μπορεί να  είναι αυτό το  ψηφοδέλτιο από την κομματική - πολιτική γραμμή  της  ΔΑΚΕ ; Νομιμοποιούνται να επικαλούνται την δημιουργία ανεξάρτητου μετώπου στην συνείδηση των συναδέλφων που θα κληθούν να τους ψηφίσουν ;

Αντίθετα το  ψηφοδέλτιο της «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» κατατέθηκε με στόχο να  σπάσει τις κομματικές γραμμές προς όφελος του συλλόγου και των συναδέλφων.
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Χωρίς την ενεργή συμμετοχή σας και τις προτάσεις σας, δεν θα μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να εξασφαλίσουμε ένα ρόλο ισχυρό, αξιοπρεπή και ανεξάρτητο στο σύγχρονο σκληρό εργασιακό περιβάλλον που δημιουργείται.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν:

·         στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου του Περισσού την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 από 08:00 έως 14:00

·         και την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 στην Αίθουσα Α 103 του 1ου ορόφου του κεντρικού κτιρίου του Περισσού (Γρ. Ο.Μ.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π.) από 08:00 έως 15:00.
 
Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαιτείται η προσκόμιση του Βιβλιαρίου υγείας.


Σας καλούμε να στηρίξετε  με την ψήφο σας την «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»  μια κίνηση πραγματικά ανεξάρτητη που εκφράζει τις σημερινές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα μας.


«ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ »


Α) Για το Δ.Σ.

Β) Για την Ομοσπονδία
1
Αλεξανδρόπουλος Άγγελος
1
Αλεξανδρόπουλος Άγγελος
2
Αντωνακόπουλος Γεώργιος
2
Αντωνακόπουλος Γεώργιος
3
Βαφειάδης Εμμανουήλ
3
Γελαδάς Διονύσιος
4
Γελαδάς Διονύσιος
4
Δρακούλη Γρηγορία
5
Ζάννου Δέσποινα
5
Ζάννου Δέσποινα
6
Θωμαΐδης Πέτρος
6
Θωμαΐδης Πέτρος
7
Κραμβουσανός Εμμανουήλ
7
Κραμβουσανός Εμμανουήλ
8
Παπακώστα Πηνελόπη
8
Παπακώστα Πηνελόπη
9
Ράνιος Αλέξανδρος
9
Ράνιος Αλέξανδρος
10
Ρίπης  Κωνσταντίνος
10
Ρίπης  Κωνσταντίνος
11
Συνοδινού Αντιγόνη
11
Συνοδινού Αντιγόνη
12
Χατζηδάκης Μιχαήλ
12
Τζαμουράνη Λαμπρινή
13
Χριστοφόρου Αγγελική
13
Χριστοφόρου Αγγελική


Γ) Για την Ελεγκτική Επιτροπή


Δ) Για το Ε.Κ.Α.
1
Μαρονικολάκη Ειρήνη
1
Αλεξανδρόπουλος Άγγελος
2
Νεστορίδου Ευτυχία
2
Γελαδάς Διονύσιος
3
Παναγοπούλου Αικατερίνη
3
Δρακούλη Γρηγορία


4
Ζάννου Δέσποινα


5
Θωμαΐδης Πέτρος


6
Χριστοφόρου Αγγελική
Διαβάστε περισσότερα »