Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

Τα ελληνόφωνα της Κάτω Ιταλίας. Πολιτιστική εκδήλωση της Κινηματογραφικής Λέσχης Παλλήνης. 15-9-2017


Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης, στo πλαίσιo του πολιτιστικού Σεπτέμβρη του Δήμου Παλλήνης, παρουσίασε την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου την εκδήλωση


«Τα ελληνόφωνα της Κάτω Ιταλίας – Εικόνα|Λόγος|Μουσική|Χορός»

στο ανοιχτό θέατρο του πολιτιστικού κέντρου «Οινοποιείο Πέτρου», Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη.

Ο Πρόεδρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Παλλήνης Γιάννης Φώτου, στον χαιρετισμό του και την Ανακοίνωση του νέου προγράμματος 2017-2018,Αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες.

Μουσική και τραγούδια από τα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας με το Μουσικό Σύνολο «Απόγειο».


Χορός από την ηθοποιό και χορεύτρια Μάτα Καστριτσίου.Παρουσίαση από τον ηθοποιό Γιάννη Παπαθύμνιο.
Σκηνοθετική επιμέλεια της εκδήλωσης από τον Αλέξη Τσάφα.


Διαβάστε περισσότερα »

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Ανατροπές σε συνδικαλιστικό νόμο, συλλογικές συμβάσεις, διαιτησία "κρύβει" το Μνημόνιο.Τι προβλέπει ο Ν. 4472/2017 (Α 74) (ΦΕΚ Α 74/19-5-2017) για τις συνδικαλιστικές άδειες. Τι ίσχυε μέχρι τώρα.


Τι προβλέπει ο Ν. 4472/2017 (Α' 74)  (ΦΕΚ Α' 74/19-5-2017) για τις συνδικαλιστικές άδειες. Η ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Αρθρο 19.
Συνδικαλιστικές άδειες
1. Το άρθρο 17 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, των Ελεγκτικών Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τα Διοικητικά Συμβούλια, τις Ελεγκτικές Επιτροπές και τους αντιπροσώπους των δευτεροβάθμιων στις τριτοβάθμιες, όπως και για τα Διοικητικά Συμβούλια και τις Ελεγκτικές Επιτροπές των τριτοβάθμιων οργανώσεων.

2. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει άδεια απουσίας:

α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους

β) στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά οργανώσεις έχουν πάνω από 10.000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,

γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1.501 μέχρι  10.000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του,

δ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1.500 ψηφίσαντα μέλη, δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα,

ε) στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα

στ) στα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων εννέα (9) ημέρες το μήνα,

ζ) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων πέντε (5) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι 500 και πάνω

η) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων τρεις (3) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι λιγότερα από 500,

θ) στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις, για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν,

ι) στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γραμματείας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

3. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 άδειες απουσίας περιορίζονται σε τριάντα (30) μέρες το χρόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή αλλιώς του Προεδρείου των μη αντιπροσωπευτικών τριτοβάθμιων οργανώσεων, καθώς και για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, δευτεροβάθμια οργάνωση, εφόσον αυτή έχει τόσα ψηφίσαντα μέλη όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄, και στο 1/3 του αναφερόμενου στις περιπτώσεις δ΄, ε΄ στ΄, ζ΄ και η΄ χρόνου, προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, οργάνωση για τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά στελέχη.

4. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργασιακή και ασφαλιστική σχέση. Οι ημέρες απουσίας των εργαζομένων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 είναι με αποδοχές, που καταβάλλονται από τον εργοδότη τους. Οι ημέρες απουσίας των εργαζομένων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 2, καθώς και των εργαζομένων της παραγράφου 3 είναι χωρίς αποδοχές. Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλιστικές εισφορές των συνδικαλιστικών στελεχών για το χρόνο της συνδικαλιστικής άδειάς τους καταβάλλονται από την οργάνωσή τους.

5. Για κάθε διαφωνία σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου αποφασίζει, ύστερα από αίτηση της μιας ή της άλλης πλευράς, η Επιτροπή του άρθρου 15.

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του άρθρου 30. Όπου οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε εργατικά κέντρα καταλαμβάνουν και τα νομαρχιακά τμήματα που υπάγονται στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ..»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Αθήνα, 25 Μαΐου 2017

Αρ. Πρωτ. : οικ. 24135/458

Θέμα: Διευκρινίσεις επί της εφαρμογής της υποπαρ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 19 «Συνδικαλιστικές άδειες» του Ν. 4472/2017 (Α' 74).

Με το άρθρο 19 του Ν. 4472/2017, αντικαθίσταται το άρθρο 17 του Ν. 1264/1982 (Α' 79) που αφορά στις άδειες απουσίας των συνδικαλιστικών στελεχών, τις οποίες έχει υποχρέωση να παρέχει ο εργοδότης για τη διευκόλυνση της άσκησης των καθηκόντων τους.
Στην υποπαρ. 2 της παρ. 1 του άρθρου 19, προβλέπεται η διάρκεια της συνδικαλιστικής άδειας, η οποία κλιμακώνεται βάσει της συγκεκριμένης θέσης που κατέχει το συνδικαλιστικό στέλεχος, του βαθμού της συνδικαλιστικής οργάνωσης και του αριθμού των μελών των εν λόγω συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η υποπαρ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 19 αφορά στις αποδοχές των συνδικαλιστικών αδειών και καθορίζεται ποιες εξ αυτών είναι αμειβόμενες και ποιες μη αμειβόμενες.

Η υποπαρ 6 της παρ. 1 του ιδίου άρθρου ορίζει ότι οι άδειες αυτές ισχύουν και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του άρθρου 30 του Ν. 1264/1982.

Αναφορικά με τις αποδοχές των συνδικαλιστικών αδειών των υπαγόμενων στο άρθρο 30 του Ν. 1264/1982 υπαλλήλων, εφαρμογή έχει η παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 1400/1983 (Α' 156), η οποία παραμένει σε ισχύ.
Συνδικαλιστικός νόμος, συλλογικές διαπραγματεύσεις, διαιτησία, εργατική νομοθεσία και καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας αποτελούν τα...πέντε πεδία στα οποία πρέπει το Υπ. Εργασίας να φέρει ανατροπές, σύμφωνα με όσα προβλέπει το νέο Μνημόνιο.
Συγκεκριμένα, η συμφωνία κυβέρνησης–θεσμών του περασμένου Μαΐου προβλέπει ότι:


- η απόφαση για απεργία σε ένα πρωτοβάθμιο σωματείο πρέπει να λαμβάνεται εφόσον υπάρχει απαρτία 50% των μελών του.

- Πρέπει να αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο διοικητικό σύστημα για την εκτίμηση της αντιπροσωπευτικότητας των κλαδικών συμβάσεων.

- Αλλαγές πρέπει να υπάρξουν και στο σύστημα της μεσολάβησης και της διαιτησίας

- Η εργατική νομοθεσία πρέπει να κωδικοποιηθεί

- Πρέπει να διαμορφωθεί ένα σχέδιο καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας

Χαρακτηριστικά, το Μνημόνιο προβλέπει ότι:

1 . "Προκειμένου να προωθηθεί και να παρακολουθηθεί η αντιπροσωπευτικότητα των κλαδικών συμβάσεων, η κυβέρνηση, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σε συμφωνία με τα θεσμούς, θα αναπτύξει ένα αξιόπιστο διοικητικό σύστημα για την εκτίμηση της αντιπροσωπευτικότητας (σ.σ. των κλαδικών συμβάσεων)" (έως το Σεπτέμβριο του 2017).

2. "Ως βασικό παραδοτέο για την επόμενη αξιολόγησης (σ.σ. προαπαιτούμενο της επόμενης δόσης), οι αρχές (σ.σ.κυβέρνηση) θα πρέπει να υιοθετήσουν νομοθεσία για την αύξηση της απαρτίας στα πρωτοβάθμια σωματεία στο 50% προκειμένου να διεξαχθεί ψηφοφορία για πραγματοποίηση απεργίας".

3. "Οι αρχές (σ.σ. η κυβέρνηση) θα υποβάλουν έκθεση ανεξάρτητων νομικών μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 σχετικά με το ρόλο της διαιτησίας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Οι αρχές, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, θα επανεξετάσουν τις τρέχουσες διαδικασίες για τη διαμεσολάβηση και τη διαιτησία μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 (βασικό παραδοτέο).

Λαμβάνοντας υπόψη την ανεξάρτητη νομική έκθεση, οι αρχές θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα μέχρι τον Μάρτιο του 2018, σε διαβούλευση με τους θεσμούς και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (βασικό παραδοτέο)".

4. "Οι υφιστάμενοι εργατικοί νόμοι θα εξορθολογιστούν και θα εξορθολογιστούν μέσω της κωδικοποίησης τους σε ένα κώδικα εργατικού δικαίου μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Το σχέδιο τεχνικής βοήθειας θα ξεκινήσει μέχρι τον Ιούνιο του 2017 (βασικό παραδοτέο).

5. "Οι αρχές, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, θα αρχίσουν να εφαρμόζουν τα μέτρα που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα αυτά είναι:

- Ο ορισμός του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (AΣE) ως θεσμικού οργάνου υπεύθυνου για το συντονισμό και την εποπτεία της εφαρμογής του σχεδίου δράσης.

- Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού μιας πρόσθετης ενότητας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ελλάδας για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη φύση και την έκταση της αδήλωτης εργασίας.

- Η ολοκλήρωση της αναθεώρησης του ισχύοντος συστήματος επιβολής προστίμων για την αδήλωτη εργασία με προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των κινήτρων και της συμμόρφωσης" - Η θέσπιση όλων των σχετικών νομοθετικών πράξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης .

- Η ανάπτυξη όλων των νέων κανόνων ανάλυσης κινδύνου για τη στόχευση των επιθεωρήσεων (βασικό παραδοτέο) και η εφαρμογή έως τον Αύγουστο του 2017 ενός προτύπου για στοχοθετημένες κοινές επιθεωρήσεις στον τομέα του τουρισμού.

- Η Ολοκλήρωση, έως μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018, μιάς αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του ΣΕΠΕ, της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ, του ΙΚΑ (EFKA) και της ελληνικής αστυνομίας (βασικό παραδοτέο).

Τι ίσχυε μέχρι τώρα

ΝΟΜΟΣ1264/1982 “Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων”. ΦΕΚ ΑΡ. Φ. 79/ΤΕΥΧΟΣ Α’/1-7-82

Άρθρο 17 Συνδικαλιστικές άδειες

1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, των ελεγκτικών επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τα διοικητικά συμβούλια, τις ελεγκτικές επιτροπές και τους αντιπρόσωπους των δευτεροβαθμίων στις τριτοβάθμιες, όπως και για τα διοικητικά συμβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές των τριτοβάθμιων οργανώσεων.

 2. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει: α. Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης άδεια απουσίας όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. β. Στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβαθμίων οργανώσεων άδεια απουσίας έως 9 μέρες το μήνα και έως 15 για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία. γ. Στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων άδεια απουσίας έως 5 μέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι 500 και πάνω, και ως τρεις μέρες αν είναι λιγότερα. δ. Στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν.

3. Οι αναφερόμενες στην παρ. 2 άδειες απουσίας περιορίζονται σε 30 μέρες το χρόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλιώς του Προεδρείου των μη αντιπροσωπευτικών τριτοβάθμιων οργανώσεων και στο 1/3 του αναφερομένου στα εδαφ. β' και γ' χρόνου προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής οργάνωσης.


4. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων κατά τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργασιακή και ασφαλιστική σχέση εκτός από το δικαίωμα λήψεως αποδοχών για τον αντίστοιχο χρόνο. Οι ασφαλιστικές εισφορές συνδικαλιστικών στελεχών για το χρόνο της συνδικαλιστικής άδειάς τους καταβάλλονται από την οργάνωσή τους. 5. Για κάθε διαφωνία σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου αποφασίζει, ύστερα από αίτηση της μιας ή της άλλης πλευράς η Επιτροπή του άρθρου 15 αυτού του Νόμου.

Διαβάστε περισσότερα »

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Μια νύχτα με πανσέληνο και τον Αργύρη Μπακιρτζή στη Βραυρώνα

Από το πάρκο στη Μυροβόλο και από εκεί στον υπέροχο αρχαιολογικό χώρο της Βραυρώνας σε μια θαμπωμένη πανσέληνο που άργησε αλλά...ήρθε. Τελικά, με τον Αργύρη Μπακιρτζή μας συνδέουν οι... πανσέληνοι. Η τελευταία, κάποια χρόνια πριν, στο μαγευτικό αρχαίο Δίον και η αποψινή, με πρωτιά της διάθεσης του αρχαιολογικού χώρου της Βραυρώνας για ανοιχτή εκδήλωση. Υπέροχη εμπειρία. (Αρζεντίνα)

Στίχοι: Αργύρης Μπακιρτζής Τα κύματα της θάλασσας μου το `πανε αυτή η νύχτα μένει για αύριο ποιος ξέρει Έλα πουλί μου να πάμε στην Πέραμο στην Αρζεντίνα να βρεθούμε φωτιές να δουν τα πέλαγα πωπω χαρές τ’ αστέρια Κι ο ζων νεκρός της μνήμης μας μια πτήση στον αιθέρα στο χάος και στο όνειρο απελπισία χορτάτος

Ο Αργύρης Μπακιρτζής τραγούδησε και φιλοσόφησε με το δικό του τρόπο.. Μπράβο στους υπεύθυνους του χώρου που με πολύ κόπο τον ετοίμασαν. Και του χρόνου...


(Άλλοι δεν έχουν που να παν κι άλλοι τραβούν ...Καιμακτσαλάν)!


Συχνάζεις στο Μικρό Καφέ - Χειμερινοί κολυμβητέςΑπό συνέντευξη του ιδίου :

 "Το τραγούδι μιλά για το σπίτι μου στην 7ης Μεραρχίας, ένα από τα τέσσερα που έχω αλλάξει σε 27 χρόνια στην Καβάλα. Ο στίχος "...το πολλαπλό σου είδωλο, στα κρύσταλλα κοιτάζω" αναφέρεται στα κρύσταλλα με κατακόρυφες λωρίδες, που πολλαπλασιάζουν τις σκιές, της εξώπορτας του διαμερίσματος. Ακόμη χρησιμοποίησα λέξεις και εκφράσεις που είχε πει εκείνη: "θέλεις, θέλω πάντα, έχεις κέφι, έχω πάντα, έλα απόψε, μην περάσεις, μωρό μου, δε θέλω, μην έρθεις, δεν έχω κέφι, μην έρθεις, ίσως έρθω, μην περάσεις, μωρό μου". Με το στίχο "συχνάζεις στο Μικρό Καφέ κι εγώ στη Μυροβόλο" γίνεται μια αντιπαράθεση ανάμεσα στα δυο αυτά στέκια της Καβάλας. Το Μικρό Καφέ ήταν, κατά κάποιο τρόπο, πιο σινιέ, κι εκεί σύχναζαν κυριλέ, της πλάκας κυριλέ, τύποι, ενώ οι θαμώνες της Μυροβόλου ήταν, θα έλεγα, πιο αδέσμευτοι μέχρι οριακά φρικιά. 
Το τραγούδι περιγράφει επακριβώς αληθινές καταστάσεις. Ο στίχος "στην παμπ πηγαίνεις στις εννιά" αναφέρεται στο παλιό μπαράκι του Σαλαβάτη στη Βενιζέλου, το Vanitas, στο οποίο πήγαινα κάπου-κάπου (ένα από τα ελάχιστα μαγαζιά της Καβάλας, στα οποία σύχναζα).
Διαβάστε περισσότερα »

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Ποιος χρωστάει σε ποιον; Εκδήλωση στην Δεξαμενή της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους και της Δικαιοσύνης για Όλους.

"Ποιος χρωστάει σε ποιον: το παράνομο ελληνικό Δημόσιο Χρέος και  οι Γερμανικές Οφειλές"

Εκδήλωση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους και της Δικαιοσύνης για Όλους σε κοινό κάλεσμα-συνάντησης πολιτών, την ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης, που φιλοξενήθηκε στον κινηματογράφο Δεξαμενή, στην Πλατεία Δεξαμενής, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ. 


Ανάμεσα στους καλεσμένους από πολιτικούς χώρους και κινήματα, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, η Νάντια Βαλαβάνη, ο Λεωνίδας Παπαδόπουλος, ο Δημήτρης Στρατούλης, ο Άρης Χατζηστεφάνου, ο Ηλίας Παπαδόπουλος, μαζί με εκατοντάδες πολίτες, που γέμισαν το χώρο.

Κεντρικός ομιλητής ο Ερίκ Τουσέν, Επιστημονικός Συντονιστής της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους και Ιδρυτής της CADTM (Διεθνούς Επιτροπής κατά των Παράνομων Χρεών)

Μίλησαν επίσης:

Ο Λεωνίδας Βατικιώτης, πρωτεργάτης του κινήματος λογιστικού ελέγχου του χρέους και συνδημιουργός του εμβληματικού Debtocracy. 

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, δικηγόρος της Δικαιοσύνης για Όλους


Η εκδήλωση λόγω βροχής σε αυτό το σημείο διεκόπη αναγκαστικά ενώ ήταν προγραμματισμένες και οι ακόλουθες ομιλίες.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους και Ιδρύτρια της Δικαιοσύνης για Όλους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε το animation video της CADTM
Έγινε ενημέρωση για τις επόμενες δράσεις και αναφορά-παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ερίκ Τουσέν, “ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ, Η ιστορία του και η σημασία του στη σημερινή κρίση”, που κυκλοφόρησε πρόσφατα στα ελληνικά. 

Η εκδήλωση θα έκλεινε με την πανελλήνια πρεμιέρα του ντοκυμαντέρ του Maxime Kouvaras, σε συνεργασία με την CADTM"L'Audit-Ο Λογιστικός Έλεγχος- Μια έρευνα για το ελληνικό 

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Διαμαντής Καραναστάσης
Ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου Μηχανικών ΕΥΔΑΠ κ. Άγγ. Αλεξανδρόπουλος, διένειμε το ενημερωτικό φυλλάδιο του Συλλόγου (Παρουσίαση ΕΥΔΑΠ Α.Ε., Δημόσια και Κοινωνική εταιρεία) για την μη ιδιωτικοποίηση του νερού που πρωτοβγήκε το 2012 και επικαιροποιήθηκε στο τέλος του 2016. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη και συνέβαλε στην καλύτερη πληροφόρηση των παρευρισκομένων.


Ο Γεν. Γραμματέας του Πολιτιστικού Κέντρου ΕΥΔΑΠ, Κ. Ρίπης, έκανε τoν χαιρετισμό στην εκδήλωση, με ταυτόχρονη  αναφορά στους αγώνες των εργαζομένων για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού. Ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, Ερίκ Τουσέν, ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα, 170.000 υπογραφές Γερμανών πολιτών θα κατατεθούν στο Κοινοβούλιο για την μη πώληση του νερού στην Ελλάδα. Η διεθνής κοινωνική αλληλεγγύη ήταν και είναι ένα από τα όπλα μας.Στο video o χαιρετισμός του Γεν. Γραμματέα του Πολιτιστικού Κέντρου ΕΥΔΑΠ, Κ. Ρίπη Στο video απόσπασμα από την ομιλία του κεντρικού ομιλητή, Ερίκ Τουσέν, (Επιστημονικού Συντονιστή της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους και Ιδρυτή της CADTM - Διεθνούς Επιτροπής κατά των Παράνομων Χρεών). 

Στο video απόσπασμα από την παρουσίαση του Λεωνίδα Βατικιώτη, πρωτεργάτη του κινήματος λογιστικού ελέγχου του χρέους και συνδημιουργός του εμβληματικού Debtocracy
Διαβάστε περισσότερα »

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

10 inspiring stories of communities and cities working to reclaim control over this essential resource, the WATER.

Water privatisation continues to spread rapidly throughout the world, particularly in the Global South. Opposition is growing as tariffs increase and promised improvements fail to materialise.More and more communities are demanding public management of water and wastewater services and forcing out private actors. Many of these struggles are ongoing.
  
Maria Kanellopoulou - SaveGreekWater. 
Conference "Fighting for Water Democracy in the EU" - 11 Jan 2017


One of the conditions for the third bailout deal for Greece requires the establishment of a privatization fund. 
(The water is a piece of this puzzle?)


Here are 10 inspiring stories of communities and cities working to reclaim control over this essential resource, the WATER.

Lagos, Nigeria
In February 2017, the Lagos state government passed a law that could criminalise the collection of water from lakes and other natural sources. Unsurprisingly, there has been widespread opposition to the law, particularly as the state is caught in a water crisis. Environmental Rights Action (Friends of the Earth Nigeria) Deputy Executive Director, Akinbode Oluwafemi said that the ‘Our Water, Our Right’ campaigners who have staged protests across the state “remain resolute in rejecting all forms of water privatisation, semi-water privatisation or so called Public Private Partnerships”. Leo Heller, the UN special rapporteur on the human right to water has sharply criticised the government. US-based Corporate Accountability International is running an international petition to show solidarity.

Water rights activists fight Corporate privitization!!! 1/3


Water rights activists fight Corporate privitization!!! 2/3


Water rights activists fight Corporate privitization!!! 3/3

Rio de Janeiro, Brazil
On February 20, 2017, Rio de Janeiro's state government passed a law to privatise state water company Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE). Brazil's federal government insisted on the sale of the public company as a condition for an emergency loan to the state of Rio de Janeiro to help finance infrastructure for the 2016 Olympic Games. The law allows the state to access a US$1.1 billion federal loan and was a condition for suspending the payment of the state's debt to the federal government. Hundreds of people protested in front of the state Legislative Assembly on February 7, to denounce the proposed privatisation.


Barcelona, Spain
Barcelona has decided to institute a municipal water service to replace the corporate business Aguas de Barcelona, which has run the city's water for a century. Many other towns in Spain have, or plan to, remunicipalise their water services, despite stubborn resistance from private companies.

Jakarta, Indonesia
Privatisation of water services in Jakarta has failed. Just 59 per cent of Jakartans have access to piped water. The infrastructure is in bad shape with the leakage level as high as 44 per cent. Consequently, on 24 March 2015, the Central Jakarta District Court annulled the privatised contract following a citizen lawsuit. Water privatisation was deemed 'negligent in fulfilling the human right to water' for Jakarta's residents. However, the court ruling was overturned in March 2016, following appeals by private companies. Local campaigners have vowed to continue fighting.

Mafra, Portugal
The municipality of Mafra was the first municipality to privatise water and sanitation services in Portugal. On December 9, 2016, the municipality unanimously decided to terminate its concession agreement with the company Be Water. The decision was taken following the private operator's request for a tariff increase of 30 per cent. In a statement, the municipality described the request as 'unacceptable'. The municipality carried out an economic-financial and legal study, concluding that full municipal management of services will reduce tariffs by up to five percent.

Valladolid, Spain
In 1997, after nearly 40 years of public management of the integral water cycle, the Valladolid City Council granted a concession to Agualid-Aguas de Valladolid, whose parent company is the multinational Suez. In 2016, the newly elected Valladolid City Council decided to remunicipalise the water supply in the metropolitan area following the expiration of the private contract in July 2017. A key player behind the decision was the 100% Public Water Management Platform (PWMP), which fed the debate with a petition campaign and website.

Terrassa, Spain
In December 2016, Terrassa city council voted to municipalise water supply services after 175 years of private management. Terrassa has a population of over 215 000 and is the fourth biggest city in Catalonia. If water services are municipalised, chances are high that it will serve as an example for other cities with similar aspirations. The existing concession contract was prolonged for 6 months, until June 30, giving the municipality more time to arrange a possible transition. Even though only symbolic non-binding steps have been taken so far, the debate in Terrassa is clearly tending towards municipalisation of water supply services. A large majority of the City Councillors are officially in favour of  'direct management of the water supply'. The remunicipalisation of the water in Terrassa could lead to savings of 3,650,000 euros per year. The city council can choose to use this money to lower water tariffs or improve the infrastructure or the quality and taste of the water.

Missoula, Montana, USA
Missoula, Montana, scored a major victory for community ownership of public resources in August, 2016. The state's supreme court ruled that the city's use of its water system was 'more necessary' than its use by a private company. The city has been embroiled in a costly, years-long legal battle over control of its water supply. 'The city desired to own the water system that serves its residents because city officials believe a community's water system is a public asset best owned and operated by the public,' the judges wrote in their decision.
 
Apple Valley, California, USA
Since 2014 the Town Council of Apple Valley, located in Central California, has been determined to take back the town's water system -- Apple Valley Ranchos (AVR) -- because of excessive rate increases. The Council created a website explaining the need to reclaim the utility so as to provide a reliable and local source of water for Apple Valley's citizens. The Town Council encouraged debate by making available all reports from Council meetings, fact sheets about spending on audits, attorneys and public record requests, and clear and regular news updates. As a result, a survey showed that 73 per cent of the population supports the town's acquisition. Disregarding public opinion, the private operator AVR rejected the Council's offer to buy the water system. Soon after, in January 2016, AVR was bought by Liberty Utilities, a subsidiary of Canada-based Algonquin Power & Utilities Corp. In response, the municipality approved eminent domain action on the basis of compelling public interest and issued a formal condemnation to expropriate the private water company and remunicipalise the utility. The eminent domain action is expected to take several years.

Mysore, Karnataka, India
In Mysore, a public-private partnership (PPP) was established between the public utility Mysore City Corporation (MCC) and private company Jamshedpur Utilities and Services Company (JUSCO) in 2008. Under the management contract, the private partner commits to undertaking rehabilitation, operations and maintenance, and improvement in water supply while the public partner retains control over capital expenses, bulk water supply and contracting. All project funding has come from public bodies and JUSCO is only managing services and collecting revenues from water bills. The six-year project was supposed to be completed in 2015, but the private company has not been able to deliver on several of its contractual obligations such as piped network extension, metering and household connections, among others. The private company has been penalised by municipal authorities for failing to meet agreed performance targets, while the private company also continues to face opposition from elected representatives, municipal authorities, social groups and residents largely due to poor service delivery. The private company was granted a six-month extension in January 2015 to complete the project, after which the water system was expected to return to Mysore's municipal authorities. Several other Indian cities are also struggling against privatisation or Public Private Partnerships

World Water Day 2017
22 March 2017
Transnational Institute

Διαβάστε περισσότερα »

Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Το Πολιτιστικό Κέντρο εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ και η 35χρονη ιστορία του.ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ.


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της ΕΥΔΑΠ ιδρύθηκε το 1983 από εργαζόμενους της Εταιρείας, οι οποίοι αποτελούν αποκλειστικά και τα μέλη του. Δραστηριοποιείται στο χώρο του πολιτισμού, αναδεικνύοντας κάθε είδος καλλιτεχνικής έκφρασης που προάγει την ποιότητα και αποτελεί πηγή ψυχαγωγίας, γνώσης, αλλά και δημιουργικού προβληματισμού. Επιπλέον, ο Σύλλογος λειτουργεί σαν γέφυρα επικοινωνίας και γνωριμίας μεταξύ των μελών του, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες μέσω οικονομικών ενισχύσεων.

Η διαχείριση των επιμέρους δραστηριοτήτων γίνεται από τις παρακάτω επιτροπές του Συλλόγου:
  • Επιτροπή Γραμμάτων και Τεχνών (θεατρική ομάδα, χορευτικά τμήματα, θεατρικό εργαστήρι, επιμέλεια παραγωγής και προβολής εικαστικών δρώμενων).
  • Επιτροπή Κινηματογράφου (διαχείριση του θερινού κινηματογράφου Δεξαμενή).
  • Επιτροπή Αιμοδοσίας (οργάνωση αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στα κτήρια της Εταιρείας, Τράπεζα Αίματος με δυνατότητα διάθεσης μονάδων αίματος στους υπαλλήλους της Εταιρείας).
  • Επιτροπή Εκδρομών (οργάνωση εκδρομών, δωρεάν εκδρομές και επιδότηση τιμής για τα μέλη του).
  • Επιτροπή Αθλητισμού (ορειβατικό τμήμα, ομάδα ποδοσφαίρου).
  • Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων (υποστήριξη και προβολή του έργου του Συλλόγου).
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιτροπή Γραμμάτων και Τεχνών

Η Επιτροπή Γραμμάτων και Τεχνών, αποτελεί τον βασικό πυρήνα δράσης του Συλλόγου. Κάθε χρόνο επιμελείται τη διοργάνωση εκδηλώσεων, παρουσιάζοντας το έργο σημαντικών ανθρώπων του πνευματικού κόσμου και γίνεται η αφορμή να παρακολουθήσουν πολλές και αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις, τόσο οι υπάλληλοι της ΕΥΔΑΠ, όσο και οι οικογένειές τους μέσω της επιδότησης των μελών. Σε συνεργασία με τα περισσότερα θέατρα της Αθήνας, εξασφαλίζει αξιόλογες εκπτώσεις σε παραστάσεις, ενώ ακόμη οργανώνει επισκέψεις στις σημαντικότερες εικαστικές εκθέσεις που παρουσιάζονται σε Μουσεία και εικαστικούς χώρους της Πρωτεύουσας. Τέλος, η Επιτροπή Γραμμάτων και Τεχνών έχει την ευθύνη της θεατρικής ομάδας, η οποία κατά το παρελθόν έχει να επιδείξει έργο επαγγελματικών προδιαγραφών.

Επιτροπή Κινηματογράφου

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη διαχείρισης του θερινού Κινηματογράφου «Δεξαμενή» στο Κολωνάκι. Η εκμετάλλευση του χώρου παραχωρήθηκε το 1991 στους εργαζόμενους της Εταιρείας και αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς οι επιλογές των ταινιών και ο ανακαινισμένος χώρος την έχουν αναδείξει στα πιο αγαπημένα στέκια της Αθήνας.
Κάθε χρόνο από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο προβάλλονται ταινίες πρώτης προβολής. 

Επιτροπή Αιμοδοσίας

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, έχει την ευθύνη του συντονισμού της διαδικασίας αιμοληψίας στα κτίρια της ΕΥΔΑΠ. Η αιμοδοσία διεξάγεται 3 φορές το χρόνο με την συνεισφορά συναδέλφων αιμοδοτών. H Τράπεζα Αίματος της ΕΥΔΑΠ στο Ιπποκράτειο, αποτελεί πηγή ανακούφισης, συνεισφέροντας καθημερινά σε πάσχοντες συναδέλφους και όχι μόνο.

Επιτροπή Εκδρομών

Η Επιτροπή Εκδρομών οργανώνει κάθε χρόνο εκδρομές για τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου και όχι μόνο. Τα μέλη επιδοτούνται σε ετήσια βάση για μια εκδρομή της επιλογής τους στο εσωτερικό ή εξωτερικό. Οι εκδρομές γεμίζουν όλους τους εργαζόμενους με ευχάριστες αναμνήσεις, καθώς οι συμμετέχοντες μοιράζονται με πολύ κέφι κομμάτια από την εργασιακή τους καθημερινότητα, αναπτύσσοντας συλλογικό πνεύμα.

Επιτροπή Αθλητισμού

Η Επιτροπή Αθλητισμού κάνει πράξη το «νους υγιής εν σώματι υγιεί» δίνοντας στα μέλη του Συλλόγου την ευκαιρία να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, οργανώνοντας ταυτόχρονα και ορειβατικές εκδρομές.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Ο Κινηματογράφος «Δεξαμενή» βρίσκεται στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι και συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή καλοκαιρινά στέκια της Αθήνας.

Ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες απαιτήσεις υποδέχεται τους παλιούς και νέους φίλους του κάθε καλοκαίρι σ’ ένα ζεστό και πάντα φιλόξενο περιβάλλον.


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ για τα επόμενα δύο χρόνια, μετά τις πρόσφατες εκλογές από 20-23.3.2017


1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΣΙΜΙΔΑΚΗ ΟΛΓΑ

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            ΡΙΠΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΣΑΜΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

4. ΤΑΜΙΑΣ                                                             ΜΠΑΣΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

5. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   ΓΡΑΤΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

6. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ                            ΜΑΡΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ


ΜΕΛΗ: 8) Ρετουνιώτης Διονύσιος, 9) Αναγνώστου Ανδρέας,10) Γρατσίας Στέλιος,11) Θεοδώση Θεοδώρα,


Διαβάστε περισσότερα »

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

22-3-2017 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ.
Διαβάστε περισσότερα »

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

ΤΟ VIDEO ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Fighting for water democracy in the EU following the right2water European Citizen€™s Initiative
2017-01-1115:00 to 18:30


ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΔΩ


Η Ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα
 Η εκπρόσωπος από το SAVEGREEKWATER Μαρία Κανελλοπούλου
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ Γιώργος Σινιώρης

Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ Χρήστος Κιόσης 
Ο  Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στον Τομέα Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ, 
 Γιώργος Ραντίτσας
   Εκπρόσωποι των εργαζομένων ΣΕΚΕΣ  - ΕΥΔΑΠ, Μανώλης Μαστοράκης και Κώστας Λυμπέρης
Διαβάστε περισσότερα »