Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Στο ενιαίο μισθολόγιο και οι εισηγμένες ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ). Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ της περιφέρειας Αττικής.

Ποιός βουλευτής του ΠΑΣΟΚ της περιφέρειάς μας θα εμφανιστεί μπροστά μας και θα μας πει για άλλη μια φορά ότι  οι υποδομές της χώρας δεν πωλούνται, ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και δεν ιδιωτικοποιείται ότι , ότι...


Ήρθε η τελική ώρα των ευθυνών για όλους μας και συγχωροχάρτια δεν υπάρχουν για κανένα πλέον. 
Οι εργαζόμενοι και ο απλός λαός έχουν αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση. 

κ.κ. Βουλευτές επαναλάβετε τις θέσεις για τις οποίες σας στείλαμε στο Κοινοβούλιο, τίποτα περισσότερο. 
----------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------
Νέα «φοροκαταιγίδα» χτύπησε χθες αιφνιδιαστικά, για μια ακόμη φορά, τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αφού μετά τη μείωση του αφορολογήτου ορίου και την αλλαγή της κλίμακας παρακράτησης, κόβονται κατά 50% όλες οι φοροαπαλλαγές ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο από την αλλαγή της κλίμακας παρακράτησης η επιβάρυνση φθάνει μέχρι και 820 ευρώ, ενώ το γεγονός ότι η έκπτωση φόρου από τις φοροαπαλλαγές μειώνεται από το 20% στο 10% για όλα τα εισοδήματα, και όχι για αυτά που ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ όπως είχε ψηφιστεί το καλοκαίρι, μειώνει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων.
Σε ότι αφορά στις ΔΕΚΟ 
(ΑΡΘΡΟ 31)  ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
Επί του άρθρου 31
Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 προβλέπεται ότι, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1 α του άρθρου 1 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α'). εφαρμόζεται ανώτατο όριο μέσου κατά κεφαλή κόστους αμοιβών προσωπικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου το ανώτατο όριο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία ΥΕ,  ΔΕ.  ΤΕ και  ΠΕ  ισούται  με το αντίστοιχο ανώτατο όριο που ορίζεται με τον παρόντα νόμο.

Στα ανωτέρω όρια δεν εμπίπτουν τα διευθυντικά στελέχη που αντιστοιχούν στις θέσεις ευθύνης Τμηματάρχη, Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή του παρόντος νόμου  Για τα διευθυντικά στελέχη ως ανώτατη αμοιβή τίθενται οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα υπουργείου

Το μέσο κατά κεφαλή κόστος αμοιβών, εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών, των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.900 ευρώ το μήνα

Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται με το πέρας εκάστου τριμήνου και εντός είκοσι ημερών να υποβάλλουν στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ   αναλυτικά   ποσοτικά   στοιχεία   για   τον   έλεγχο   τήρησης   των   ανωτέρω  περιορισμών. Σε περίπτωση που προκύπτει υπέρβαση των περιορισμών αυτών οι φορείς υποχρεούνται σε περικοπές το επόμενο τρίμηνο, ώστε αφενός να συμμορφωθούν στα επιβαλλόμενα όρια και αφετέρου να αποκαταστήσουν την υπέρβαση του προηγούμενου τριμήνου. Σε περίπτωση επιχορήγησης του φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό και αν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του οργανισμού, διακόπτεται αυτοδικαίως η επιχορήγηση του. Ορίζεται δε ως έναρξη ισχύος αυτού το άρθρου η 1.1.2012.

(ΑΡΘΡΟ 31) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επί του άρθρου 31
Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 προβλέπεται ότι, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1 α του άρθρου 1 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α'), εφαρμόζεται ανώτατο όριο μέσου κατά κεφαλή κόστους αμοιβών προσωπικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου το ανώτατο όριο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών για  κάθε εκπαιδευτική  κατηγορία ΥΕ,  ΔΕ,  ΤΕ  και  Π Ε  ισούται  με το αντίστοιχο ανώτατο όριο που ορίζεται με τον παρόντα νόμο.

Στα ανωτέρω όρια δεν εμπίπτουν τα διευθυντικά στελέχη που αντιστοιχούν στις θέσεις ευθύνης Τμηματάρχη, Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή του παρόντος νόμου. Για τα διευθυντικά στελέχη ως ανώτατη αμοιβή τίθενται οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέαυπουργείου.

Το μέσο κατά κεφαλή κόστος αμοιβών, εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών, των
φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.900
ευρώ το μήνα.

Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται με το πέρας εκάστου τριμήνου και εντός είκοσι ημερών να υποβάλλουν στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ   αναλυτικά   ποσοτικά   στοιχεία   για   τον   έλεγχο   τήρησης   των   ανωτέρω  περιορισμών. Σε περίπτωση που προκύπτει υπέρβαση των περιορισμών αυτών οι φορείς υποχρεούνται σε περικοπές το επόμενο τρίμηνο, ώστε αφενός να συμμορφωθούν στα επιβαλλόμενα όρια και αφετέρου να αποκαταστήσουν την υπέρβαση του προηγούμενου τριμήνου. Σε περίπτωση επιχορήγησης του φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό και αν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του οργανισμού, διακόπτεται αυτοδικαίως η επιχορήγηση του. Ορίζεται δε ως έναρξη ισχύος αυτού το άρθρου η 1.1.2012.